VARHAISKASVATUS-SUUNNITELMAT

Iitin yksityisen perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta. Näiden lisäksi tulette täyttämään tasaisin väliajoin perhepäivähoitajan kanssa lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tämä lapsen oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja tähän asiakirjaan.

Tämä varhaiskasvatussuunnitelma koskee kaikkia Iitin yksityiset Perhepäivähoitajat ry:n jäseniä. Asiakirja on laadittu yhteistyössä yhdistyksen jäsenten kesken kaikkien perhepäivähoitajien yhteiseksi työkaluksi ja tueksi omassa varhaiskasvatustyössään. Suunnitelma lisää ammatillisuutta, auttaa laadun säilyttämisessä ja jatkuvassa kehittymisessä. Varhaiskasvatussuunnitelma tuo esille perhepäivähoidon erityispiirteitä huoltajille ja muille varhaiskasvattajille.

Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman avulla taataan jokaiselle lapselle laadukas, yksilölliset tarpeet huomioon ottava ja pedagoginen kasvatuskokonaisuus, jota suunnitellaan, dokumentoidaan ja arvioidaan teidän huoltajien ja lapsen kanssa yhdessä. Huoltajille suunnitelma on väline, jonka avulla he voivat olla mukana vaikuttamassa ja arvioimassa lapsen päivähoitoon liittyviä asioita ja samalla se on ikkuna työmme sisältöihin. Varhaiskasvatussuunnitelma luo luottamuksellisen pohjan kestävää kasvatuskumppanuutta ja hoitosuhdetta luotaessa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma sisältää seuraavat asiat:

  • Lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vahvuudet sekä lapsen kiinnostuksen kohteet
  • lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi sekä toteutumisen arviointi
  • lapsen mahdollisesti tarvitsema tuki
  • mahdollinen lääkehoitosuunnitelma
  • lasten, perhepäivähoitajan ja huoltajien yhdessä sopimat asiat
  • suunnitelman laatimiseen osallistuneet muut mahdolliset asiantuntijat
  • tieto siitä, milloin suunnitelma on laadittu ja tarkistettu ja milloin suunnitelma tarkistetaan seuraavan kerran

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.